Yi He – Meng Song 2011 Gu Shu Puerh

yi he meng song 2011 puerh cake

An Yi He Cha Zhuan 2011 blend of  Spring-Autumn gu shu from Meng Song – ‘Liu Xiang’.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s